Categories: Naisiai
      Date: 2016.05.31
     Title: Naisiuose įteikta jubiliejinė Zigmo Gėlės premija
Šiau­lių ra­jo­no "Nai­sių va­sa­ros" teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ šven­tės me­tu įteik­ta 40-oji Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės pre­mi­ja

Vytautas KIRKUTIS atolankos@skrastas.lt

Straipsnis

 

Šiau­lių ra­jo­no "Nai­sių va­sa­ros" teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ šven­tės me­tu įteik­ta 40-oji Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės pre­mi­ja. Šie­met ja ap­do­va­no­ta Vil­niu­je gy­ve­nan­ti poe­tė Vi­ta­li­ja Pi­li­paus­kai­tė-But­kie­nė už pir­mą­jį ei­lė­raš­čių rin­ki­nį „Kvė­puo­ju“.

 

 

Li­te­ra­tū­ri­nę – mu­zi­ki­nę kom­po­zi­ci­ją „40 Zig­mo Gė­lės poe­zi­jos pa­va­sa­rių“ pa­ren­gė ir po vie­ną vi­sų ke­tu­rias­de­šim­ties lau­rea­tų ei­lė­raš­tį per­skai­tė "Nai­sių va­sa­ros" teat­ro ak­to­riai. Lau­rea­tė Vi­ta­li­ja Pi­li­paus­kai­tė-But­kie­nė Poe­tų par­ke pa­so­di­no lie­pą.

 

 

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos var­du kal­bė­ju­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė sa­kė, kad šie­met kon­kur­sui bu­vo pa­teik­tos pen­kios poe­zi­jos kny­gos – pen­ki mo­te­rų poe­čių bal­sai, ku­rių kiek­vie­nas bu­vo sa­vi­tas ir įdo­mus. Ta­čiau be­veik vien­bal­siai pri­pa­žin­ta, kad stip­riau­sia – Vi­ta­li­jos Pi­li­paus­kai­tės-But­kie­nės poe­zi­ja, ku­rios svar­biau­sias bruo­žas – tik­ru­mas.

„Tai – mo­te­riš­ka poe­zi­ja, jo­je ryš­kus mo­ters bal­sas, – sa­kė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė. – Tai teks­tai, ku­rie kal­ba apie tai, kas yra tik­ra, iš­gy­ven­ta – mei­lė, gi­mi­mas ir mir­tis. Uni­ver­sa­lios te­mos yra skau­džiai, in­ty­miai pa­tei­kia­mos.“

 

Vi­ta­li­ją Pi­li­paus­kai­tę-But­kie­nę Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras ap­juo­sė lau­rea­to juos­ta, įtei­kė pa­dė­ką, pe­rei­na­mą­jį pri­zą, ant ku­rio įra­šy­tos vi­sų lau­rea­tų pa­var­dės, bei pi­ni­gi­nę pre­mi­ją. Svei­ki­no Sei­mo na­rė Ri­ma Baš­kie­nė, Meš­kui­čių se­niū­nė Jo­lan­ta Baš­kie­nė, Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos ir Nai­sių mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai.

„Ma­ne pri­sta­tė kaip jau­nu­tę au­to­rę, bet ne­be­su to­kia jau­na, – sa­kė Vi­ta­li­ja Pi­li­paus­kai­tė-But­kie­nė, – esu tri­jų vai­kų ma­ma. Džiu­gu, kad kny­ga pa­ste­bi­ma, skai­to­ma, ma­to­ma net ir tų, ku­rie anks­čiau poe­zi­jos iš vi­so ne­skai­tė. Vie­nas iš ma­no ty­lių tiks­lų bu­vo pri­min­ti žmo­nėms, kad poe­zi­ja yra. Man poe­zi­ja iš žo­di­nės kū­ry­bos yra la­biau­siai su­telk­ta, in­ten­sy­viau­sia ir sak­ra­liau­sia kū­ry­bos for­ma, ne­pel­ny­tai nu­stum­ta į pa­ri­bius.“

Į Nai­sius su­va­žia­vo vi­sas bū­rys poe­tų, li­te­ra­tū­ro­lo­gų, li­te­ra­tų, lei­dė­jų. Taip, kaip anuo­met, kai dar ko­lū­kio „Už tai­ką“ lai­kais at­vyk­da­vo pir­mi­nin­ko Čes­lo­vo Kar­baus­kio pa­kvies­ti. Kaip vi­sus ke­tu­ris de­šimt­me­čius, kai bū­da­vo tei­kia­mos Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos.

„Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ šven­tė­je da­ly­va­vo ir Čes­lo­vas Kar­baus­kis – mu­zie­jaus įkū­rė­jas, pre­mi­jos stei­gė­jas, kul­tū­ros me­ce­na­tas, nau­jos poe­zi­jos an­to­lo­gi­jos „Nai­sių vai­ni­kas“, ku­rio­je spaus­di­na­ma vi­sų ke­tu­rias­de­šim­ties lau­rea­tų kū­ry­ba, rė­mė­jas.

 

 

 

Me­ce­na­tas šven­tė­je bu­vo pa­svei­kin­tas, jam dė­ko­ta už gra­žius dar­bus, ku­rie Nai­siuo­se ypač su­kles­tė­jo 1969-ai­siais, kai ko­lū­kiui pra­dė­jo va­do­vau­ti Čes­lo­vas Kar­baus­kis.

Ei­lė­raš­čius skai­tė (o kai kas ir dai­na­vo) anks­tes­nių me­tų Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­tai Vid­man­tė Ja­su­kai­ty­tė, An­ta­nas Jo­ny­nas, Ri­man­tas Va­na­gas, Vy­tau­tas Kir­ku­tis, Min­dau­gas Va­liu­kas, Er­nes­tas No­rei­ka. Poe­to Pet­ro P. Gin­ta­lo, ku­riam pre­mi­ja įteik­ta po mir­ties, ei­lė­raš­čius skai­tė tė­tis skulp­to­rius me­da­li­nin­kas Pet­ras Gin­ta­las.

Šven­tė­je da­ly­va­vo, pro­zos ir poe­zi­jos žo­džiais į klau­sy­to­jus by­lo­jo JAV gy­ve­nan­ti poe­tė Po­li­na Bars­ko­va, poe­tai An­ta­nas Dri­lin­ga, Man­tas Ba­la­kaus­kas, Ne­ri­jus Ci­buls­kis, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas Va­len­ti­nas Sven­tic­kas.

Šven­tė­je pri­sta­ty­tas ir ką tik „Žu­vėd­ros“ lei­dyk­los iš­leis­tas Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės „Gė­ly­nas“. Da­lį jo ti­ra­žo nu­pir­ko ir šven­tės da­ly­viams do­va­no­jo Čes­lo­vas Kar­baus­kis. Vi­siems poe­zi­jos ren­gi­nio žiū­ro­vams jis taip pat do­va­no­jo Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­tų poe­zi­jos an­to­lo­gi­ją „Nai­sių vai­ni­kas“.

Ne­pa­mirš­ta dar vie­na tra­di­ci­ja – ša­lia poe­zi­jos tu­ri bū­ti ir duo­na. Tad sve­čiams ra­šy­to­jams, poe­tams, li­te­ra­tū­ro­lo­gams įteik­ta po Nai­siuo­se išau­gin­tos ir se­no­vi­nė­je kros­ny­je kep­tos duo­nos ke­pa­lą.

Dar vie­na šven­tės apei­ga – Se­rei­kiuo­se pre­mi­jos lau­rea­tas ar lau­rea­tė so­di­na ąžuo­lą ar­ba lie­pą. Šį kar­tą Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­tus, „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ da­ly­vius, sve­čius pa­si­ti­ko pa­si­kei­tęs, at­nau­jin­tas ir ofi­cia­lų var­dą įga­vęs Poe­tų par­kas.

Dai­li­nin­kas skulp­to­rius Sta­sys Žir­gu­lis su­pro­jek­ta­vo nau­jus par­ko var­tus, in­for­ma­ci­nę plokš­tę, už­ra­šus prie kiek­vie­no lau­rea­to pa­so­din­to me­džio.

Apie var­tų sim­bo­li­ką ir erd­vės ap­gy­ven­di­ni­mą įvai­riais ženk­lais kal­bė­jo li­te­ra­tū­ro­lo­gė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė. Li­te­ra­tū­ro­lo­gas Va­len­ti­nas Sven­tic­kas ir me­ce­na­tas Čes­lo­vas Kar­baus­kis nuė­mė nuo įė­ji­mo pro var­tus sim­bo­li­nį vai­ni­ką ir juo ap­juo­sė ju­bi­lie­ji­nę lau­rea­tę Vi­ta­li­ją Pi­li­paus­kai­tę-But­kie­nę. Ji pir­mo­ji žen­gė į at­nau­jin­tą par­ką, ku­ria­me pa­so­di­no lie­pą. O anks­tes­nių me­tų lau­rea­tai pa­skli­do po par­ką pa­ma­ty­ti, kiek paau­go jų ąžuo­lai ir lie­pos.

O ša­lia par­ko, Se­rei­kių ka­pi­nė­se – Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės ka­pas, ku­ris pra­žy­do gė­lė­mis.